Integreret’Design’Proces’ved’ renovering’af’auditoriebygning’303’på’ DTU’Campus – Pam Rasmussen

Project name: Integreret’Design’Proces’ved’ renovering’af’auditoriebygning’303’på’ DTU’CampusProject student: Pam Rasmussen

Project status: October 2013 – February 2014

Publication: Integreret Design Proces ved renovering af auditoriebygning 303 på DTU Campus

Course type: Master project

Supervisor: (Al)Fred Heller, DTU Civil Engineering in cooperation with Campus Service, Rørdam og Møller Arkitekter and Alectia consultants.

Resumé

Bæredygtighed, optimering og godt indeklima er på manges læber i dag, når det
kommer til nu- og fremtidens byggerier. Det skyldes parametrenes øget vigtighed og
betydning i det danske byggeri i takt med, at kravene til bygningernes energiforbrug
bliver skærpet markant i fremtiden. Spørgsmålet er derfor, hvorledes det er muligt at
indfri ønskerne om godt indeklima i takt med at kravene til energiforbruget overholdes.
Løsningen herpå er der delte meninger omkring, men et af dem er brugen af en
integreret design proces (IDP), hvor nøgleordene i processen er vidensdeling, iterative
processer, god kommunikation og tæt samarbejde bland de medvirkende aktører.
Denne arbejdsform tager specialet her udgangspunkt i, med beskrivelse af, hvad en IDP
er, vigtigheden i den og hvordan den kan benyttes i et byggeprojekt. Dette sættes i
relation til eksisterende renoveringsprojekt med hovedfokus på arkitekternes og
ingeniørenes samarbejde samt måden renoveringen af bygningen udføres på.
Formålet med specialet er at fremkomme med løsningsforslag til yderligere forbedringer
af samarbejdet, med udgangspunkt i en ideel IDP, for derved at kunne belyse de fordele,
der er brugen af en IDP i et byggeri.
Dette gøres ved at løsningsforslaget, som vedrører optimering af arkitekternes og
ingeniørenes samarbejdet, afprøves i et sideløbende projekt. Her bliver de første faser i
en IDP afprøvet, og resultaterne heraf bliver kommenteret på, hvor de vellykkede og
mere komplicerede dele af processen bliver vurderet.
Ligeledes vil betydningen af en bygnings energiforbrug, ved dårlig planlægning, blive
illustreret gennem konsekvensanalyser, samt betydningen af optimeringen af
ventilationsmetoden og den indflydelse, det vil have på energiforbruget og
indeklimaforholdene.
Det må pointeres, at specialet ikke er udarbejdet med formålet at komme med en
endelige løsning på, hvorledes fremtidens problematikker skal løses i byggebranchen.
Specialet er lavet til at komme med ideer til yderligere forbedringer af allerede
eksisterende metoder, så fremtidens krav og mål kan blive lettere at overholde.

Summary

Sustainability, optimization and good indoor climate is mentioned by many when it comes
to now and future buildings. The reason is the parameters increased importance for the
Danish construction in line with stricter requirements for the energy consumptions of
future buildings. The question is therefore how it is possible to obtain good indoor
climate and at the same time fulfill the requirements for energy consumption?
Solutions seams to be many but one of them is the use of Integrated Design Process (IDP)
with key elements as integrated collaboration, knowledge sharing and good
communications.
This master thesis deals with this method with a description of; what IDP is, its importance
and how it can be used in a construction project. This will be related to a current
renovation project with a main focus of the cooperation among the architects and
engineers and how the building renovation will be carried out.
The aim of this thesis is to come with additional solutions to further improvements of the
teamwork based on an ideal IDP in order to illustrate the benefits of this method. This is
done by testing the proposed solution to an optimization of the teamwork in a parallel
project with the first stages of an IDP.
Furthermore is the relation between energy consumption and bad construction planning,
illustrated through impact analyses. Likewise is the importance of optimization of
ventilation methods and its influence on energy consumption and indoor climate clarified
too.
The goal of this project is not to come up with a final solutions to how future problems in
the construction industry can be solved. The thesis is made to come with ideas to further
improvements to already existing methods so future requirements and goals are easier to
comply with.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s